Officers of the Geodetic Society of Japan

President :Takao TABEI (Kochi Univ)

Vice President : Akito ARAYA (ERI, Tokyo Univ)

Councilors :
(June 2020 - May 2022)

 • Satoshi ITABA (AIST)
 • Ryuichi ICHIKAWA (NICT)
 • Tetsuro IMAKIIRE (JENOBA)
 • Yuichi IMANISHI (ERI, Tokyo Univ.)
 • Shuhei OKUBO (SWJTU)
 • Mako OHZONO (Hokkaido Univ
 • Taku OZAWA (NIED)
 • Masaru KAIDZU (PASCO)
 • Masayuki KANO (Tohoku Univ.)
 • Ryoji KAWABATA (GSI)
 • Yuki KUROISHI (GSI)
 • Seiichi SHIMADA (Tokyo Univ.)
 • Mamoru SEKIDO (NICT)
 • Yoichiro TAKADA (Hokkaido Univ.)
 • Hiroshi TAKIGUCHI (JAXA)
 • Yoshiyuki TANAKA (Tokyo Univ.)
 • Yoshiaki TAMURA (NAOJ)
 • Mikio TOBITA (GSI)
 • Takuya NISHIMURA (DPRI, Kyoto Univ.)
 • Yo FUKUSHIMA (IRIDeS, Tohoku Univ.)
 • Satoshi FUJIWARA (GSI)
 • Yuta MITSUI (Shizuoka Univ.)
 • Yosuke MIYAGI (DPRI)
 • Makoto MURAKAMI (Hokkaido Univ.)
 • Toshihiro YAHAGI (GSI)

(June 2021 - May 2023)

 • Yuichi AOYAMA (NIPR)
 • Tadashi ISHIKAWA (JCG)
 • Takeo ITO (Nagoya Univ.)
 • Makoto OKUBO (Kochi Univ.)
 • Yusaku OHTA (Tohoku Univ.)
 • Satoshi OKUYAMA (MRI, JMA)
 • Takahito KAZAMA (Kyoto Univ.)
 • Yohei KINOSHITA (Tsukuba Univ.)
 • Shinobu KURIHARA (GSI)
 • Tomokazu KOBAYASHI (GSI)
 • Mariko SATO (JCG)
 • Hiroaki TAKAHASHI (Hokkaido Univ.)
 • Shigeru NAKAO (Kagoshima Univ.)
 • Manabu HASHIMOTO (DPRI, Kyoto Univ.)
 • Yuki HATANAKA (GSI)
 • Masatake HARADA (HSRI)
 • Yohei HIYAMA (GSI)
 • Yoichi FUKUDA (NIPR)
 • Koji MATSUO (GSI)
 • Atsushi MUKAI (Fukuyama City Univ.)
 • Hiroshi MUNEKANE (GSI)
 • Masayuki MURASE (Nihon Univ.)
 • Yu MORISHITA (GSI)
 • Keiko YAMAMOTO (NAOJ)
 • Hiroshi YARAI (GSI)

Genaral Affairs Committee : Kazunari NAWA (Chair) Yoichiro TAKADA (Vice-Chair)

 • Ryo HONDA
 • Tomokazu KOBAYASHI
 • Jun'ichi FUKUDA
 • Masayuki MURASE
 • Takahito KAZAMA
 • Tadafumi OCHI
 • Mako OHZONO
 • Yu TAKAGI

Editorial Committee : Yusaku OHTA (Editor in Chief)

 • Takeshi IINUMA
 • Yuichi IMANISHI
 • Satoshi OKUYAMA
 • Shigekazu KUSUMOTO
 • Mamoru SEKIDO
 • Koji MATSUO
 • Yuta MITSUI
 • Hiroshi MUNEKANE

Editorial Works : Ryuichi NISHIYAMA

Accountant Committee : Takuya NISHIMURA (Chair)

 • Yoshihuyu SHIBATA

Auditor : Tetsuro IMAKIIRE

Publicity Committee : Koichiro DOI (Chair)

 • Hiroshi TAKIGUCHI
 • Satoshi OKUYAMA

Planning Committee : Koji MATSUMOTO (Chair)

 • Takeo ITO
 • Toshimichi OTSUBO
 • Hiroaki TAKAHASHI
 • Basara MIYAHARA

Judgement Committee for Grants-in-aid of Trip Fee for Foreign Conferences : Shigeru NAKAO (Chair)

 • Yusaku OHTA
 • Takuya NISHIMURA
 • Kazunari NAWA
 • Shin'ichi MIYAZAKI

Program Committee for the 136th Meeting : Masato FURUYA (Chair)

 • Kosuke Heki
 • Hiroaki TAKAHASHI
 • Yoichiro TAKADA
 • Mako OHZONO
 • Satoshi OKUYAMA

Manager of Summer School : Yoichiro TAKADA

Liaison to JpGU : Kazunari NAWA

Representative to JpGU Program Committee : Yohei KINOSHITA and Fumiaki TOMITA

Representatives to EPS Steering Committee : Satoshi ITABA and Yuta MITSUI

Representative to CPD Committee for Surveying : Yoshihuyu SHIBATA

Selection committee for Tsuboi Prize Shin'ichi MIYAZAKI (Chair)

IAG Sub-Committee, Earth and Planetary Science Commitee : Masato FURUYA (Chair)

 • Yuichi AOYAMA
 • Hiroshi ARAKI
 • Ryuichi ICHIKAWA
 • Takeo ITO
 • Yusaku OHTA
 • Taku OZAWA
 • Yoshiyuki TANAKA
 • Shin'ichi MIYAZAKI
 • Basara MIYAHARA
 • Yu TAKAGI
 • Shun'ichi WATANABE

Honorary Members

 • Eiji INOUE
 • Yoshimitsu OKADA
 • Keiichi KASAHARA
 • Jiro SEGAWA
 • Syuzo TAKEMOTO
 • Minoru TAZIMA
 • Yukio HAGIWARA
 • Ichiro MURATA

Successive Presidents of GSJ

 • June 2019 - Present : Takao TABEI (Kochi Univ.)
 • June 2015 - May 2019 : Kousuke Heki (Hokkaido Univ.)
 • April 2011 - May 2015 : Yoichi FUKUDA (Kyoto Univ.)
 • April 2007 - March 2011 : Shuhei OKUBO (ERI, Tokyo Univ.)
 • April 2003 - March 2007 : Shuzo TAKEMOTO (Kyoto Univ.)
 • April 1999 - March 2003 : Jiro SEGAWA (Tokai Univ.)
 • April 1997 - March 1999 : Torao TANAKA (DPRI, Kyoto Univ.)
 • April 1995 - March 1997 : Ichiro MURATA (ERI, Tokyo Univ.)
 • April 1991 - March 1995 : Ichiro NAKAGAWA (Kyoto Univ.)
 • April 1987 - March 1991 : Yukio HAGIWARA (ERI, Tokyo Univ.; NRCDP; NIED)
 • April 1985 - March 1987 : Keiichi KASAHARA (ERI, Tokyo Univ.; Waseda Univ.)
 • April 1983 - March 1985 : Takeshi DAMBARA (Shizuoka Univ.)
 • April 1973 - March 1983 : Ietsune TSUBOKAWA (ERI, Tokyo Univ.; ILO Mizusawa)
 • April 1971 - March 1973 : Kumizi IIDA (Nagoya Univ.)
 • April 1969 - March 1971 : Masahisa TORAO (TAO, Tokyo Univ.)
 • April 1965 - March 1969 : Takahiro HAGIWARA (ERI, Tokyo Univ.; Ministry of Construction)
 • April 1963 - March 1965 : Hideo HIROSE (TAO, Tokyo Univ.)
 • April 1961 - March 1963 : Toyozo OKUDA (GSI; ILO Mizusawa)
 • April 1954 - March 1961 : Katuhiko MUTO (GSI)