Open Lectures of the Geodetic Society of Japan

 • Open Lectures in 2014(Nov 8, 2014,Tsukuba)
  Lecturers : Kosuke HEKI, Takuya NISHIMURA and Hiroshi MUNEKANE
 • Open Lectures in 2012(Nov 3, 2012,Sendai)
  Lecturers : Hiromi FUJIMOTO, Kosuke HEKI and Satoshi MIURA
 • Open Lectures in 2011(Oct 29, 2011,Takayama)
  Lecturers : Fumiaki KIMATA, Masato ARAYA and Takeshi SAGIYA
 • Open Lectures in 2009 (Nov 3, 2009, Tsukuba)
  Lecturers : Akito ARAYA, Yuichi AOYAMA and Kyoko YAMAMOTO
 • Open Lectures in 2008 (Oct 24, 2008, Hakodate, Hokkaido)
  Lecturers : Akira SASAKI, Hiromitsu OHSHIMA and Minoru KASAHARA
 • Open Lectures in 2007 (Nov 6, 2007, Nachi-Katsuura, Wakayama)
  Lecturers : Manabu HASHIMOTO and Keiichi TADOKORO
 • Outreach Programs of IUGG 2003
  Lecturers : Shuzo TAKEMOTO and Erwin GROTEN (Jul 8, 2003, Sapporo)
  Lecturers : James E. FALLER and Shuhei OKUBO (Jul 9, 2003, Miyanomori Elementary School, Sapporo)
 • Open Lectures in 2002 (Oct 28, 2002, Kanazawa)
  Lecturers : Tetsuo SASAO and Kosuke HEKI
 • Open Lectures in 2001 (Oct 14, 2001, Sapporo)
  Lecturers : Toshiyuki AKIZUKI, Minoru KASAHARA and Kosuke HEKI
 • Open Lectures in 2000 (Oct 22, 2000, Shizuoka)
  Lecturers : Shouichi MATSUMURA, Mikio SATOMURA, Takeshi SAGIYA, Hidekazu TOKUYAMA and Masashi OHE
 • Special Lectures at Neo Junior High School (Nov 8, 1999, Neo Village, Gifu Prefecture)
  Lecturers : Teruyuki KATO and Kosuke HEKI
 • Open Lectures in 1998 (Oct 25, 1998, Kyoto)
  Lecturers : Isao NAITO, Hiromi FUJIMOTO and Manabu HASHIMOTO
 • Open Lectures in 1997 (Oct 26, 1997, Mizusawa)
  Lecturers : Yoshihiro KINUGASA, Masaru KAIDZU and Koichi YOKOYAMA
 • Open Lectures in 1996 (Oct 27, 1996, Kochi)
  Lecturers : Masataka ANDO, Takashi TADA, Jiro SEGAWA and Hitoshi MURAKAMI